• Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle behandelingen en andere vormen van coaching of begeleiding bij Praktijk Ont·moeten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

1. De regels rondom privacy, dossiervorming, klachtafhandeling en bejegening van u zijn allemaal beschreven in de beroepscode van het NIP. Ik onderschrijf deze beroepscode. http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-beroepscode.html

2. Alles wat u bespreekt met uw psycholoog is vertrouwelijk van aard en mag nooit zonder uw toestemming met anderen worden besproken.

3. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de geheimhoudingplicht doorbroken mag worden. Hierbij kunt u denken aan vermoedens van huiselijk geweld. In dit geval zal Praktijk Ont·moeten de landelijke richtlijnen volgen van de meldcode. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

4. Uw psycholoog heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al zijn professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De psycholoog heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.

5. De psycholoog is geen bemiddelaar tussen u en derden (partners, artsen, verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties), tenzij op dit vlak uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders is overeengekomen tussen u en de psycholoog.

6. Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de therapie, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.

7. Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit eerst met uw behandelaar. Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de klachtencommissie van het NIP.

8. Afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd. Anders moet u het consult gewoon betalen.

9. Voor de behandeling voor kinderen is toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig.

10. Praktijk Ont·moeten heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars of gemeenten. Dit houdt in veel gevallen in dat u zelf een deel van de kosten moet betalen. U bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken hoe hoog de vergoeding is die u van uw zorgverzekeraar krijgt.

11. U bent er zelf verantwoordelijk voor om facturen op te sturen naar uw zorgverzekering.