• Privacystatement Praktijk Ont•moeten

PRIVACYSTATEMENT PRAKTIJK ONT•MOETEN

Praktijk Ont•moeten, gevestigd te Arnhem, Sweelincklaan 19 6815 BD en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64207986, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Ont•moeten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Ont•moeten persoonsgegevens verwerkt:
A. cliënten;
B. sollicitanten;
C. alle overige personen die met Praktijk Ont•moeten contact opnemen of van wie Praktijk Ont•moeten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk Ont•moeten verwerkt persoonsgegevens die:
A. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
B. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking
Praktijk Ont•moeten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
A. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst;
B. declaratie voor verrichte werkzaamheden.

4. Rechtsgrond
Praktijk Ont•moeten verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
A. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
B. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de werkgever e.d.;
C. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
D. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Praktijk Ont•moeten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Ont•moeten persoonsgegevens verwerken. Praktijk Ont•moeten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk Ont•moeten deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Dit gaat altijd in overleg met de betrokken persoon. Praktijk Ont•moeten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Praktijk Ont•moeten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Ont•moeten ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Praktijk Ont•moeten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Ont•moeten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
A. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de geneeskundige behandelovereenkomst;
B. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
C. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
D. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
E. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Praktijk Ont•moeten kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Ont•moeten gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Praktijk Ont•moeten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.
Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Ont•moeten door een e-mailbericht te sturen naar
info@praktijkontmoeten.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Ont•moeten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Ont•moeten door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkontmoeten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).